LES DARRERES I CONSTANTS REFORMES DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Nueva-Ley-de-Arrendamiento-Urbanos

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans estableix el règim jurídic aplicable als arrendaments de finques urbanes que es destinin a habitatge o a usos diferents del d’habitatge.

Tanmateix, la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», és a dir, el 6 de juny de 2013, va introduir modificacions importants en matèria d’arrendaments.

Però aquesta Llei, recentment, es va veure modificada pel Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, on a més de modificar els arrendaments, introduïa modificacions en alguns articles de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil i el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Reial Decret Llei, segons la Disposició Final Tercera del mateix, va entrar en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», és a dir, el 19 de desembre de 2018

La principal modificació en quan als arrendaments era el termini contractual que havien de tenir els Contractes: passava novament a 5 anys.

Finalment, el passat 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats no va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. A data 24 de gener es va publicar en el BOE la corresponent derogació del RDL. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1059

CONSEQÜÈNCIES:

  • Tots els contractes d’arrendament d’habitatge d’ús estable i permanent signats des de l’endemà de la seva publicació i de la seva derogació, respectivament, dates entre les que ha estat vigent, seguiran estan sotmesos a aquest Reial Decret-Llei.
  • Els contractes que se signin a partir d’aquesta data restaran sotmesos a les previsions de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, reformada per la llei 4/2013, sense que els hi sigui d’aplicació el RDL 21/2018 al que hem fet referència.
  • Finalment, informar que a efectes tributaris, l’exempció en l’ITP també ha quedat derogada, i per tant, a partir del dia 24 de gener s’haurà de tornar a liquidar l’impost en les mateixes condicions que hi havia abans del 19 de desembre passat.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut