Xavier Enrich Gelabert

Advocat

 • Cursa els Estudis de la carrera de DRET a la Universitat de Barcelona, on ha obtingut la llicenciatura.
 • Seminari sobre “La Infancia i protecció de menors” organitzat pel Departament de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Autonomics.
 • Curs de Formació de Practica de l’Area Jurídica del Servei Catala de la Salut en Conveni amb la Universitat de Barcelona, sobre l’organització del sistema sanitari públic de Catalunya, contractació i recursos administratius, responsabilitat patrimonial de l’Administració, elaboració de normativa i recerca de normativa i jurisprudencia amb mitjans informatics.
 • III Jornades Internacionals de les Organitzacions No Gubernamentals: ” Les O.N.G. Internacionals”, organitzat per la F.O.C.I.R. {Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment reconegudes}.
 • Curset d’Assegurances {tram vida} a A.X.A. – U.A.P. Assegurances.
 • Escola de Practica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi Advocats de Vic.
 • Curs de Dret Fiscal {I.R.P.F., I.V.A., I.A.E., Impost Societats}.
 • Títol pel Consell dels Illustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en l’Especialització per a la Jurisdicció de Menors.
 • Curs sobre la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil.
 • Curs sobre la Llei d’Estrangeria {2.011}
 • Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, com a professional exercent, amb el núm. 693 {998}, amb dedicació professional a Dret Civil, Penal, Mercantil, Responsabilitat Civil i de Circulació i Menors.
 • Diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic {2.004 a 2.006}. Responsable de Formació i de l’emissió Dictamens sobre Impugnació de Costes Judicials.
 • Cap d’Estudis de l’Escola de Practica Jurídica “Joan Dou i Blancafort” de l’Illustre Col·legi d’Advocats de Vic {2.004 a 2.006}.
 • Advocat especialista en jurisdicció de Menors.
 • Professor de Dret Civil i Propietat Horitzontal de l’Escola de Practica Jurídica “Joan Dou i Blancafort” de l’Illustre Col·legi d’Advocats de Vic.
 • Ponent jurista en conferencies a diverses localitats sobre propietat Horitzontal i Menors.
 • Col·laborador habitual en el Programa de TV del 9Nou d’Osona: assessor jurídic i d’administració de Finques.
 • Administrador Concursal amb possessió del Curs que habilita per exercir, expedit per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic {2.005}
 • Advocat inscrit al Torn d’Ofici i Assistencia al Detingut pel partit Judicial de Vic.
 • Col·legiat al Col·legi d’administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb el nú 5677 {des del 2.007}.
 • Membre associat a la mercantil CENTRE D’ASSESSORAMENT INTEGRAL, S. {des del gener 2.003 a juny 2.007}, amb dedicació preferencial al Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret de la Circulació, Menors i Administració de Finques.
 • Membre associat a la mercantil BUFET PROFESSIONAL D’ADVOCATS C.A.I., S.L.P.. {des del juny 007}, amb dedicació preferencial al Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret de la Circulació i Responsabilitat Civil, Menors i Administració de Finques.
 • Membre associat a la mercantil NAVARRO & ENRICH ADVOCATS, S.P.. {des del juny 2.008}, amb dedicació preferencial al Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret de la Circulació i Responsabilitat Civil, Menors i Administració de Finques.