NOVA LLEI DE L’HABITATGE

DISPOSICIONS QUE AFECTEN A PARTIR D’ARA

 • INFORMACIÓ. 31. Obligació de la informació mínima a facilitar a requeriment de l’interessat en la compra o arrendament d’habitatges.
 • HONORARIS CONTRACTES: Final 1, ap. 4. Les despeses de gestió immobiliària i els de formalització del contracte seran sempre a càrrec de l’ARRENDADOR (sigui persona física o jurídica).
 • DEFINICIÓ GRAN TENIDOR. Art. 3, k). Són GRANS TENIDORS a efectes de la “Ley de la Vivienda”:
  • Persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 IMMOBLES d’ÚS RESIDENCIAL, exclosos garatges i
  • O bé que siguin propietaris d’una SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA de més de 500 m²

 També disposa que les Comunitats Autònomes podran disminuir la consideració de Gran Tenidor a propietaris de 5 o més habitatges en les zones que hagin estat declarades tenses.

 •  ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA: Final 6 i Disp. Final 1.5.), ap. 2: (contractes LAU 1994)
  • Fins al 31/12/2023: limitació de l’increment màxim 2 %
  • De l’1/1/2024 fins al 31/12/2024: limitació de l’increment màxim 3 %
  • A partir de l’any 2025: en base nou índex de revisió que farà l’Institut Nacional d’’Estadística.
 •  DURADA I PRÒRROGUES DELS CONTRACTES: Disp. Final 1 ap. 1)
  • Quan el propietari és GRAN o PETIT TENIDOR si l’arrendatari és vulnerable i l’habitatge està en una zona tensa s’estableix. una nova pròrroga extraordinària de TRES ANYS més, si la sol·licita l’arrendatari (aplicable a partir de la declaració de zona de mercat tensionat).
   És a dir:

   • 5/7 anys durada obligatòria art. 9 de la LAU
   • + 3 anys pròrroga tàcita obligatòria art. 10 de la LAU.
   • + 3 anys nova pròrroga extraordinària “Ley de la Vivienda”
  • Quan el propietari és GRAN TENIDOR si l’arrendatari és vulnerable, amb independència de si el pis està en zona tensa o no, s’estableix una nova pròrroga extraordinària d’UN ANY més si la sol·licita l’arrendatari.
   És a dir:

   • 5/7 anys durada obligatòria art. 9 de la LAU.
   • + 3 anys pròrroga tàcita obligatòria art. 10 de la LAU.
   • + 1 any nova pròrroga extraordinària “Ley de la Vivienda”
 • En la resta de supòsits, segueix vigent la regulació actual de la LAU:
  És a dir :

  • 5/7 anys durada obligatòria art. 9 de la LAU.+ 3 anys pròrroga legal tàcita obligatòria art. 10 de la LAU.

 

 • DESNONAMENTS: Disp. Final 5, ap. 2. A partir d’ara amb la demanda s’haurà d’especificar:
  • Si el pis és l’habitatge habitual de l’arrendatari o ocupant.
  • Si el propietari és o no Gran Tenidor.
  • Si no és gran tenidor, haurà d’adjuntar Certificat del Registre de la Propietat que acrediti les finques que consten a nom seu.
  • Si és Gran Tenidor haurà d’acreditar si l’arrendatari està o no en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Si el propietari és gran tenidor i el llogater està en situació de vulnerabilitat, s’haurà d’acreditar que prèviament s’ha intentat un procediment de conciliació o intermediació (aquest procediment no està regulat ni existeix actualment).

DISPOSICIONES QUE DE MOMENT NO ENTRAN EN VIGOR

LIMITACIÓ RENDES: Disp. Final 1, ap. 3.

Les limitacions de rendes que s’estableixen en aquestes disposicions per als nous contractes d’habitatge que estiguin en zones tensionades, no seran d’aplicació fins que surti la resolució de les administracions competents en matèria d’habitatge, que declari quines són les zones tensionades i s’aprovin els corresponents nous Índex de Referencia.

En conseqüència i fins llavors, la renda dels nous contractes serà la que lliurement fixin les parts.

ZONES TENSIONADES: Article 18.

A partir d’ara les administracions competents iniciaran el procés per declarar, en base a les condicions que estableix la Llei, la determinació de quines són les àrees declarades tensionades.

INCENTIUS FISCALS: Disp. Final 2a

 • Incentius fiscals:

S’estableixen incentius fiscals en l’IRPF, amb efectes per als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a partir de l’entrada en vigor de la llei, establint noves reduccions del rendiment net positiu del capital immobiliari, i que seran els següents:

  • EL 90% de reducció quan es formalitzi un nou contracte pel mateix arrendador sobre un habitatge en zona tensionada, i es minori la renda de lloguer en més d’un 5% respecte a l’última renda del contracte anterior.
  • EL 70% en cas d’un primer arrendament en zona tensionada i l’arrendatari tingui entre 18 i 35 anys, o quan l’arrendatari sigui una administració pública o entitat sense ànim de lucre i compleixi determinades condicions.
  • El 60% quan l’habitatge hagués estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data del contracte.
  • El 50% en qualsevol altre cas.

Aquests incentius entressin en vigor a 1 de gener de 2024, sent per tant aplicables a la declaració d’IRPF d’aquest any.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida

Share this post

Skip to content