EL PERÍODE DE PROVA EN ELS CONTRACTES LABORALS

436_30925241

Entenem per període de prova aquell temps pactat entre empresa i treballador, a l’inici de la relació laboral, durant el qual ambdues parts poden establir un primer contacte.

Aquest període pot resoldre’s, per qualsevol de les dues parts, sense necessitat d’al•legar justa causa i sense que existeixi obligació de pre avís o indemnització.

Forma
La forma de realització del període de prova es pactarà al moment de la signatura del contracte, on quedessin tots els extrems regulats. Tot el que no ha quedat recollit en el contracte s’entén que no existeix.

Durada
La durada del període de prova vindrà determinada pel conveni col•lectiu que sigui aplicable en cada empresa i normalment dependrà de la categoria del treballador.
En cas de no establir gens el conveni, s’aplicarà el regulat en la legislació laboral; és a dir, sis mesos per als tècnics titulats i dos mesos per a la resta de treballadors.

D’altra banda, el Reial decret-Llei 3/2012, així com la Llei 3/2012, estableixen un contracte específic de suport als emprenedors. Que, pel que fa al comentat, contempla un període de prova d’un any.

Període de prova en els contractes de pràctiques

Els períodes de prova en els contractes de pràctiques no podran excedir d’un mes, en el cas de treballadors que estiguin en possessió d’un títol de grau mitjà i certificat de professionalitat nivell 1 o 2.
No podrà superar els dos mesos, el període de prova per als contractes en pràctiques celebrats amb treballadors que estan en possessió de títol de grau superior o certificat de professionalitat nivell 3.

Quins efectes produeix la finalització del període de prova?
Una vegada finalitza el període de prova, i en ostentar els mateixos drets que qualsevol altre empleat, el temps que el treballador ha estat de prova es computa a l’antiguitat de l’empleat en l’empresa.

Motius de nul•litat del període de prova:
Que el període de prova es consideri nul, implica l’extinció del contracte per causa improcedent. Es considerarà nul quan:

La durada del mateix superi el límit permès
No s’hagi convingut tal període per escrit
Quan la prestació del servei s’iniciï verbalment i posteriorment, es fixi per escrit
Quan, amb anterioritat, el treballador hagi realitzat les mateixes funcions per a l’empresa, amb independència del contracte celebrat en aquest període.

vLex

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content