Notícies

LES DARRERES I CONSTANTS REFORMES DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

article 1

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans estableix el règim jurídic aplicable als arrendaments de finques urbanes que es destinin a habitatge o a usos diferents del d'habitatge.

Tanmateix, la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», és a dir, el 6 de juny de 2013, va introduir modificacions importants en matèria d’arrendaments.

Però aquesta Llei, recentment, es va veure modificada pel Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, on a més de modificar els arrendaments, introduïa modificacions en alguns articles de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil i el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Reial Decret Llei, segons la Disposició Final Tercera del mateix, va entrar en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», és a dir, el 19 de desembre de 2018

La principal modificació en quan als arrendaments era el termini contractual que havien de tenir els Contractes: passava novament a 5 anys.

Finalment, el passat 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats no va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. A data 24 de gener es va publicar en el BOE la corresponent derogació del RDL. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1059

 

CONSEQÜÈNCIES:

. Tots els contractes d’arrendament d’habitatge d’ús estable i permanent signats des de l’endemà de la seva publicació i de la seva derogació, respectivament, dates entre les que ha estat vigent, seguiran estan sotmesos a aquest Reial Decret-Llei.

. Els contractes que se signin a partir d’aquesta data restaran sotmesos a les previsions de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, reformada per la llei 4/2013, sense que els hi sigui d'aplicació el RDL 21/2018 al que hem fet referència.

. Finalment, informar que a efectes tributaris, l'exempció en l'ITP també ha quedat derogada, i per tant, a partir del dia 24 de gener s'haurà de tornar a liquidar l'impost en les mateixes condicions que hi havia abans del 19 de desembre passat.

Menu Principal