Notícies

El Govern aprova l'avantprojecte de Llei de reforma de la Inspecció de treball i SS

article 1

 

El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, per actualitzar l'actual normativa, que data de 1997.


Origen: Redacció NJ
La nova norma és una de les reformes anunciades pel president del Govern en el passat debat sobre l'Estat de la Nació, i està inclosa en l'Acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir el creixement i l'ocupació, subscrit pel Govern i els interlocutors socials el passat 29 de juliol. La futura Llei forma part també del Programa Nacional de Reformes presentant a les institucions europees i de l'Informe de la Comissió de Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA).
La Inspecció de Treball com a organisme autònom
Un dels seus aspectes més destacats és la configuració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social com un organisme autònom de nova creació, que prestarà servei a la vegada a l'Administració General de l'Estat ia les Comunitats Autònomes. Es reconeix també major participació dels agents socials en la definició de l'organització i els objectius de la Inspecció.
Augment de recursos de la Inspecció
Al costat d'això, la futura llei preveu l'augment dels recursos destinats per la Inspecció per a la prevenció de riscos laborals i per combatre la sinistralitat laboral. Amb aquest objectiu, es crearà dins de la Inspecció una nova escala de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball.
Capacitats d'actuació de la Inspecció
Les capacitats d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es veuen potenciades a través de diverses vies:
Consagrant un model generalista d'Inspecció, més eficient i amb procediments d'actuació simplificats.
Incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions amb els treballadors i empreses.
Reforçant la independència tècnica del personal inspector.

Oficina Nacional de Lluita contra el frau
Per tal de millorar l'eficàcia de les actuacions contra el frau laboral, es crearà dins de l'Organisme Autònom Inspecció de Treball i Seguretat Social una Oficina Nacional de Lluita contra el Frau.
D'aquesta Oficina formaran part tots els organismes implicats en la lluita contra el frau laboral i tindrà com a funcions la detecció del frau, la programació i execució d'actuacions inspectores i l'avaluació de resultats.
D'aquesta manera, es pretén millorar la col•laboració institucional entre administracions públiques i es permet una millor ordenació de les actuacions de lluita contra el frau. La nova Oficina servirà d'enllaç amb la Plataforma europea contra el treball no declarat, en preparació en el marc de la Unió Europea.
La prioritat de la lluita contra el frau laboral
Segons ha destacat el ministeri, la lluita contra el frau laboral ha estat una de les prioritats del departament d'Ocupació i Seguretat Social des de l'inici d'aquesta legislatura.
En aquest sentit es recorda com a l'abril de 2012 el Govern va aprovar un Pla de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, que desplegava una estratègia integral d'actuació en la lluita contra el frau, amb mesures normatives, institucionals, de gestió i de prevenció i sensibilització social.
De la mateixa manera, s'ha reforçat l'estructura operativa de la inspecció de Treball, amb l'increment de mitjans personals: Entre 2012 i 2015 s'hauran incorporat 201 nous efectius entre Inspectors de Treball i Seguretat Social i Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social i 80 més estan en procés de selecció i s'incorporaran en 2016. Així mateix, l'Oferta d'Ocupació Pública per a 2015 inclou una taxa de reposició de fins al 50% dels efectius inspector.
Tràmit de l'Avantprojecte
Després de la presentació de l'Informe, l'Avantprojecte de Llei serà objecte de dictamen pel Consell Econòmic i Social en el termini de deu dies, i serà aprovat pel Consell de Ministres en les pròximes setmanes de manera definitiva.

Menu Principal