Notícies

El CGPJ posa en marxa la Unitat de Suport per Causes per Corrupció

article 1

 La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimarts la constitució de la Unitat de Suport per Causes per Corrupció (UACC)

 


Origen: Redacció Notices Jurídiques
Una iniciativa que va ser anunciada el passat 25 de novembre al Congrés dels Diputats pel president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, amb l'objectiu de contribuir a que la tramitació i resolució d'aquest tipus de procediments sigui àgil, eficaç i permeti assolir la resposta immediata de la qual és creditora la societat.
La UACC, que es configura com una unitat de caràcter tècnic al servei dels jutges i magistrats integrada a la Secretaria General del Consell, detectarà i avaluarà els problemes que hi pugui haver en els òrgans judicials que portin causes per corrupció i formularà a la Comissió Permanent les propostes necessàries per solucionar-los, segons ha explicat el Consell en una nota.
La corrupció com a fenomen criminal
L'òrgan de govern dels jutges entén que la corrupció és un fenomen criminal que posa seriosament en risc el desenvolupament econòmic, el funcionament de la democràcia, la qualitat de la vida política i la justícia social d'un país i que constitueix no només un els principals problemes de la societat actual, sinó també una de les primeres preocupacions dels espanyols.
En aquest escenari, explica el Consell "resulta evident que la ineficiència de la Justícia Penal davant els fenòmens de corrupció és patent, doncs encara hi ha condemnes de vegades aquestes es produeixen tardanament, després de llargs i feixucs processos, al que cal afegir la sobrecàrrega de treball que pateixen molts jutjats i tribunals, la insuficiència de mitjans materials i les pressions a les que de vegades es veuen sotmesos els jutges i magistrats que fan la instrucció ".
El Consell, conscient que la dilació entre la infracció i la sanció redueix dràsticament l'efecte de prevenció de la norma penal, vol contribuir a aconseguir una major eficàcia dels jutges i magistrats en la resolució de les causes per corrupció, millorant tant el funcionament de la Justícia com la percepció que en té la societat.
Competències
La UACC actuarà en suport dels òrgans judicials que portin causes per corrupció d'especial complexitat. Per delimitar el seu àmbit competencial, s'ha establert una definició del concepte de corrupció i una relació dels tipus delictius que comprèn.
Així, el CGPJ entén com corrupció "les conductes intencionades, actives o omissives, realitzades per funcionaris públics o autoritats, bé directament oa través d'altres, en l'exercici de la seva funció o càrrec, que trenquin els seus deures oficials, amb la finalitat d'obtenir per a si o per a tercers avantatges indegudes, comprenent en aquestes conductes la promesa de realitzar-les i tant la seva modalitat activa, realitzada per particular, com la passiva, realitzada per la pròpia autoritat o funcionari ".
El CGPJ considera, però, que també s'ha de tenir en compte la relació entre els conceptes "corrupció", "crim organitzat" i "delinqüència econòmica", ja que la corrupció, vinculada a l'obtenció d'un benefici econòmic il•lícit, abasta així mateix a els particulars quan, per la gravetat i transcendència econòmica i social dels seus actes, posen en perill o causen greu dany als interessos públics, entesos com estabilitat del sistema econòmic constitucional i salvaguarda de la credibilitat i respecte a les institucions democràtiques.
Àmbit competencial: delictes corruptes
Des d'aquesta òptica, els tipus delictius inclosos en l'àmbit competencial de la UACC són: defraudacions; insolvències punibles; alteració de preus en concursos i subhastes públiques; delictes relatius a la propietat intel•lectual, industrial i al mercat i els consumidors; corrupció entre particulars; delictes societaris; blanqueig de capitals; delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social i delictes de prevaricació.
Als anteriors s'afegeixen l'omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets; suborn; tràfic d'influències; malversació de cabals públics; fraus i exaccions il•legals; negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i delictes de corrupció en les transaccions internacionals.
La Unitat de Suport considera que la seva actuació queda justificada quan en una causa judicial concorri, delinqüència organitzada, funcionaris com a subjectes actius del delicte, rellevància econòmica de la conducta delictiva, multiplicitat d'afectats i especial complexitat de la instrucció.
Mesures de suport de la UACC
El catàleg de mesures que la Unitat de Suport per Causes per Corrupció, dins l'àmbit de competències del CGPJ i sense envair cap manera les comeses jurisdiccionals dels òrgans judicials, podrà proposar a la Comissió Permanent inclou les següents:
- Iniciatives adreçades a garantir la independència judicial quan aquesta es pugui veure amenaçada o pertorbada en la tramitació i resolució de procediments per corrupció.
- Mesures de reforç judicial, de personal o de mitjans materials en els òrgans judicials.
- Demanar de les Administracions Públiques la posada a disposició dels instructors de causes per corrupció d'especialistes en economia, comptabilitat, informàtica i altres matèries.

Menu Principal